Kommunane i Setesdal har eit utbreidd samarbeid på mange tenestområde.

Organiseringa er noko ulik, og i høve lovverk og heimelsgrunnlag.

Regionrådet fungerer som eigarsekretariat for kommunane når det gjeld interkommunale selskap (IKS).