Ingeniørar

Lærlingeordning

Setesdal regionråd har ei eiga støtteordning for veksemder som tek imot lærlingar. Spesielt for små verksemder kan det vere utfordande å ta inn lærlingar. Samstundes er det vikig å sikre rekruttering og ein veg inn i arbeidslivet utanom skulebenken. Det er vikitg at me i Setesdal har tilbod til lærlingar, både i arbeidet for rekruttering til arbeidslivet men også i arbeidet for å rekruttere fleire tilflyttarar.

 

 

Treff di verksemd i høve eitt eller fleire av desse kriteria:

• Rekrutteringsbehov ?

• Gjeld fagområde der det tek tid før lærlingen blir «inntektsbringande» for verksemda – t.d. mindre handverksfag ?

• Mindre verksemd med avgrensa kapasitet/økonomi til å drive opplæring ?

• Ei type verksemd der det er særleg utfordrande å halde på læringar etter opplæringstida ?

• Verksemda er ev. open for å samarbeide med fleire fordi det er vanskeleg å dekke heile læreplanen for ein lærling åleine - og ev må ha samarbeid og opplæringsavtaler med andre verksemder for å dekke kompetansemåla ?

For å bli godkjent som lærebedrift og kome innunder dei vanlege finansieringsordningane for å ta imot lærlingar tek ein kontakt med Opplæringskontoret i fylket som samordnar inntak/formidling og opptak av lærlingar, utvikling av læreplan, og bistår i høve lærling-kontrakt mellom lærling og verksemd, fagprøve mv.

Søknad sender du til: post@setesdal.no