regional utviklingsplan 2020

Regional utviklingsplan for Setesdal 2020

Utviklingsplan Setesdal 2020 er styringsdokument for satsingar og prioriteringar i valperioden.

Dokumentet har eit regionalt perspektiv og  fokuserer kommuneovergripande  og felles utfordringar og strategiar. I handlingsprogrammet konkretiserer  aktuelle målretta aktiviteter i høve desse. Dei årlege budsjetta reflekterer kva ein til ei kvar tid vil arbeide med og løfte fram og kva ein prioritetar ressursar til å arbeide med.

Planen er forankra og vedteken gjennom tilslutnad frå kommunane og fungerer som partnarskapsdokument for regionen si samhandling med Aust-Agder fylkeskommune og som rettesnor i høve andre eksterne samarbeidsaktørar.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS