Regionrådslogo

Samarbeidsavtale og vedtekter for Setesdal regionråd

Setesdal regionråd er eit interkommunalt samarbeid heimla i kommunelova § 27. Regionrådet er eige rettssubjekt – og har Valle som vertskommune.  Samarbeidet er etablert av kommunane Bykle, Valle, Bygland og Evje Hornnes kommunar.  Samarbeidet fekk revidert samarbeidsgrunnlag datert  14.12.2007.  Desse er formalisert gjennom kommunestyrevedtak i deltakarkommunane og i høve Aust-Agder fylkeskommune.  Utviklingsplan Setesdal 2020 med handlingsprogram fungerer som utdjupande partnarskapsdokument i høve prioriterte satsingar og arbeid i inneverande periode.

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS