Overordna føringer for fondet:

 • fleire gode gründarar eller auka nyskaping
 • nye arbeidsplassar eller auka sysselsetting
 • fleire vekstkraftige verksemder, auka omsetning, lønsemd, auka verdiskaping
 • auka konkurransekraft, produktivitetsforbedringer
 • fleire innovative næringsmiljø, eller meir innovative næringsmiljø
 • kompetanseutvikling, eller auka tilgong på relevant kompetanse
 • auka samarbeid mellom verksemder, eller med FoU-miljøer
 • omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet
 • internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
 • likestilling, inkludering og mangfald
 • auka omstillingsevne, eller auka innovasjonsevne 

Fondet består av rådets eigne middel og statlege/fylkeskommunale middel.

Klikk på lenka for å gå rett til søknadsportalen: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1304&Cookie=0

Du kan også søke direkte til oss på e-post.