vox

VOX - basiskompetanse for arbeidslivet

VOX er vaksenopplæringsetaten under Kunnskapsdepartementet. Dei finansierer kompetansetiltak retta mot vaksne arbeidstakarar.

Undervisingstilboda kan gå på styrking av basisferdigheiter t.d. innafor lesing, skriving, kvardagsmatematikk og data/IKT.  Både private og offentlege verksemder kan delta. 

Vi legg til rette med motivasjon, kartleggingar og skreddarsydde undervisingsopplegg alt etter kva verksemda treng for å utvikle seg vidare.  Fleire både små og større verksemder har gjennomført tilbod for tilsette. Deltakarar til no har meldt om stor nytte av tilbodet.

Setesdal regionråd koordinerer tilboda – medan Setesdal vidaregåande skule er den aktive kompetanseleverandøren.  Ordninga blir lyst ut med jamne mellomrom.

Les meir om tilbodet på VOX sine heimesider: http://www.vox.no/

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS