Investeringsmidler til reiseliv i distrikt - Innovasjon Norge

Stortinget har bevilget kr 80 mill i ekstra investeringstilskudd til nødvendig omstilling og videreutvikling og reiselivsnæringen i distriktene. Av dette har Agder fått vel 3,8 mill. Midlene er øremerket til investeringer i bedrifter i distriktskommunene. Benytt denne søknadsinngangen:  https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/regionale-distriktsmidler/

Innovasjon Norges mål for reiselivsutvikling er «Hele Norge hele året», så tiltak som bidrar til bedre lønnsomhet gjennom mer helårlige aktiviteter og opplevelser, er prioritert. Investeringstilskudd kan i hht EØS-regelverket gå til materielle og/eller immaterielle aktiva, dvs fast eiendom, bygninger, anlegg, maskiner og utstyr samt immaterielle rettigheter (patenter, lisenser o.l)

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordning (forvaltes av Skatteetaten)

Kontantstøtte til næringslivet

Pressemeldinger frå finansdepartementet vdr Koronasituasjonen

Innovasjon Noreg

Næringsutvikling under koronapandemien