Forvaltning av midlene skal bidra til resultater i forhold til etter eller flere av følgende mål:

− Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter
− Økt sysselsetting med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping
− Mer variert næringsstruktur, preget av godt samarbeid med akademia og offentlig sektor
− Økt verdiskaping basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser
− Omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet
− Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
− Likestilling, inkludering og mangfold

Fondet består av rådets eigne middel og rammebevilgning fra Agder fylkeskommune.

Klikk på lenka for å gå rett til søknadsportalen:https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2452&Cookie=0