Overordna føringer for fondet:

fleire gode gründarar eller auka nyskaping
- nye arbeidsplassar eller auka sysselsetting
fleire vekstkraftige verksemder, auka omsetning, lønsemd, auka verdiskaping
- auka konkurransekraft, produktivitetsforbedringer
fleire innovative næringsmiljø, eller meir innovative næringsmiljø
- kompetanseutvikling, eller auka tilgong på relevant kompetanse
auka samarbeid mellom verksemder, eller med FoU-miljøer
- omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet
- internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
likestilling, inkludering og mangfald
- auka omstillingsevne, eller auka innovasjonsevne 

Fondet består av statlege/fylkeskommunale og Regionrdådets middel.

Klikk på lenka for å gå rett til søknadsportalen:

https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1304&Cookie=0

Du kan også søke direkte til Setesdal regionråd på Epost: post@setesdal.no