Setesdal IPR støttar verksemder i kommunane vårel som vil miljøsertifiserast. I samarbeid med stiftinga Miljøfyrtårn riggar me eit opplegg med konsulent og sertifisør, der kvar verksemd som deltek får dekka 50% av direkte kostnadar.

Me har tru på at marknaden i aukande grad vil etterspørre miljøfokus,- både nasjonalt og internasjonalt. Miljøsertifiseringa syner at verksemda tek miljøet på alvor,- at ein tek ansvar for å sikre ein berekraftig bruk av ressursane. Miljøsertifisering vil også i enda sterkare grad bli eit krav om ein skal levere varar og tenester til det offentlege.

Miljøfyrtårn-sertifisering handlar om å ha interne rutinar på klimagassutslepp, avfallshandtering, hms og sjukefråver, energiforbruk og liknande,- og handlar om å strekke seg etter å bli betre på desse områda. Mykje av arbeidet handlar om eigne rutinar,- dei fleste møtene med konsulent skjer via internett,- og er overkommeleg for dei fleste. Verksemder som er sertifiserte meldar om forbetra resultat,- mindre sjukefråver, auka kontroll på energibruk,- auka fokus på miljø og berekraft.

5 verksemder blei sertifiserte gjennom denne i 2018: Dølen Hotel, Troll Aktiv, Landeskogen Peace Center, Elgtun og Joker Bygland.

Ta kontakt med rådgjevar Runar Granheim om du ynskjer å få verksemda di sertifisert eller ynskjer meir informasjon.