Telemarksforsking utarbeidar ei rekke regionale analysarapportar for kommunar, regionar og fylkeskommunar. Rapportane skildrar mellom anna utviklinga i arbeidsplassar og befolkning, nyetableringar og bedriftsflyttingar som deretter vert analysera ved hjelp av Telemarksforsknings attraktivitetsmodell. Rapportane vert formidla i ei eiga webløysning, med interaktive grafar og tabellar, og rapportane vil bli oppdatert med dei sist tilgjengelege data.

Regional analyse Setesdal 2021 finn du her: https://www.setesdal.no/fakta.482519.no.html

telemarksforskningrapp[1].JPG