Planen har eit regionalt perspektiv og tek tak i felles utfordringar og strategiar. Handlingsprogrammet konkretiserer  aktuelle målretta aktiviteter.

Planen vart forankra og vedteken gjennom tilslutnad frå kommunane og fungerer som partnarskapsdokument for regionen si samhandling med Aust-Agder fylkeskommune og som rettesnor i høve andre eksterne samarbeidsaktørar.

Nye planar og strategiar skal utformast utover i 2020, i tråd med Regionplan Agder 2030.