Fondet består av rådets eigne middel og rammebevilgning fra Agder fylkeskommune. Regionplan Agder 2030, VINN Agder 2015-2030 og Setesdal interkommunalt politisk råd sin strategi og handlingsplan gjeld som overordna regionale føringar. Ein føreset eit godt samarbeid med Innovasjon Noreg og fylkeskommunen, mellom anna i saker der ein bør få vurdert om Innovasjon Noreg sine rammer kan nyttast.

Søknadar vert handsama i lag med Setesdal næringsforum, og ein legg til grunn vedtektene til regionalt næringsfond Setesdal. 

Forvalting av midla skal bidra til resultat på eitt eller fleire av fylgjande mål:

  • Fleire vekstkraftige små og mellomstore bedrifter
  • Auka sysselsetting med fokus på nye potensial for bærekraftig verdiskaping
  • Meir variert næringsstruktur, prega av godt samarbeid med akademia og offentleg sektor
  • Auka verdiskaping basert på bærekraftig bruk av menneskelege ressursar og naturressursar
  • Omstilling av Sørlandet til eit samfunn med låge klimagassutslepp
  • Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
  • Likestilling, inkludering og mangfald

Søknadsportalen regionalforvaltning.no må nyttas: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3733&Cookie=0


Oversikt tilskott frå regionalt næringsfond 2022:

  • 8. mars 2022: Bygland byggeri, etableringstilskott kr. 65 000,-