Fondet består av rådets eigne middel og rammebevilgning fra Agder fylkeskommune. Regionplan Agder 2030, VINN Agder 2015-2030 og Setesdal interkommunalt politisk råd sin strategi og handlingsplan gjeld som overordna regionale føringar. Ein føreset eit godt samarbeid med Innovasjon Noreg og fylkeskommunen, mellom anna i saker der ein bør få vurdert om Innovasjon Noreg sine rammer kan nyttast.

Søknadar vert handsama i lag med Setesdal næringsforum, og ein legg til grunn vedtektene til regionalt næringsfond Setesdal. 

Forvalting av midla skal bidra til resultat på eitt eller fleire av fylgjande mål:

 • Fleire vekstkraftige små og mellomstore bedrifter
 • Auka sysselsetting med fokus på nye potensial for bærekraftig verdiskaping
 • Meir variert næringsstruktur, prega av godt samarbeid med akademia og offentleg sektor
 • Auka verdiskaping basert på bærekraftig bruk av menneskelege ressursar og naturressursar
 • Omstilling av Sørlandet til eit samfunn med låge klimagassutslepp
 • Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
 • Likestilling, inkludering og mangfald

Søknadsportalen regionalforvaltning.no må nyttas, den finn du her.: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=4418&Cookie=0

Ofte ber vi om forretningsplan og siste års reknskap. Her er en enkel mal for å lage forretningsplan: forretningsplan (pdf), forretningsplan (word) PDF document ODT document


Oversikt tilskot frå regionalt næringsfond 2024:

 


Oversikt tilskot frå regionalt næringsfond 2023:

 • Helle Lefser og bakevare                          30 000
 • Nordibø Landhandel AS                            16 500
 • Miljøsertifisering bedrifter i Bykle           100 000
 • Oppgradering camping Sølvgarden         91 200
 • TL Produkt AS                                          106 000
 • SetesdalBox AS                                        133 500
 • Kristina Merete AS                                   200 000
 • Stylt AS                                                       17 500
 • H&H Motor AS                                            85 496
 • Prosjket Mikkjel, Inger Lise Stulien         300 000
 • Prosjekt OrdenAI                                        24 998*
 • Fjellgarden Hovden                                  140 000
 • Knoll & Tott DA                                         200 000
 • Hylestad Solutions AS - Mo-sjakkelen   148 000

*) nedjustert ift opprinnelig vedtak og delvis tilbakeført til regionalt næringsfond


Oversikt tilskot frå regionalt næringsfond 2022:

 • Bygland Bryggeri AS              65 000
 • Eikerapen gjestegard drift      39 965
 • Toddemonen Eiendom AS   129 500
 • Nor Dan Composites AS        31 020
 • Anything AS                          100 000
 • Rekkverkmaster                   170 000
 • Bykle vindu                           120 000
 • FH-bygg                                120 000
 • Otra Portal AS                         20 000
 • Telhaug betong                     654 000
 • Evjemoen Næringspark        100 000 (felles miljøfyrtårnsertifiseringsprosjekt)