Vår overordnda oppgåve er å bidra til at Setesdal skal vere ein attraktiv region å bu, å gjeste og å drive næringsverksemd i. Setesdal IPR skal vere initiativtakar til og tilretteleggar for regionalt og interkommunalt samarbeid med mål om ei bærekraftig samfunnsutvikling og langsiktig positiv folketalsutvikling i heile regionen. 

Styret i rådet er sett saman av to representantar frå kvar kommunestyre i medlemskommune. Representantskapet er øvste leiing med fem representantar frå kvart kommunestyre. Rådmennene har møte og talerett.

Vi arbeider i partnarskap med Agder Fylkekommune og søker eit godt samarbeid med næringslivet og kommunar i det regionale utviklingsarbeidet.

Andre viktige oppgåver:

  • Rv9 som ein attraktiv stamveg og reiserute med gul stripe
  • Desentralisert utdanning og kompetanseheving
  • Bidra til kunnskapsbasert vekst og nyskaping
  • Interkommunalt samarbeid

Samarbeidsavtale med vedlegg for Setesdal interkommunalt politisk råd er under oppdatering i høve ny kommunelov.