Setesdalsprisen gis til ein person eller ei verksemd som over tid har bidrege til verdiskaping og positive ringverknadar i Setesdal.  Altså til ei verksemd, eller ein person som bidrar til vekst og utvikling, og som er viktig for regionen som eit heile.

Send inn forslag til post@setesdal.no innan fredag 13.10 Kl 12.00