Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Bedriftsintern opplæring (BIO) skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Hvem kan få støtte?

  • Støtte til bedrifter og bransjer som er særlig utsatt ifb. pandemien, samt antall ansatte som  planlegges omfattet av opplæringen vil bli vektlagt i vurdering og prioritering av søknadene. Det forutsettes at tilskuddet bidrar til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.
  • Bedrifter som ikke kvalifiserer til lønnsstøtteordningen, men som står i fare for å permittere eller si opp ansatte, vil være en prioritert målgruppe for BIO-ordningen.
  • Det kan gis tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er delvis permitterte i den tiden de er i jobb. Det gis ikke tilskudd til ansatte som er helt permitterte.
  • Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav. 

Samlet støttebeløp pr. bedrift er maksimalt 300 000 kroner. Det gis kun et tilskudd pr. bedrift. Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringen må være gjennomført i løpet av 2021. 

Søknadsfrist 30. april 2021. Virksomheter som har søkt innen fristen, vil få svar så raskt som mulig etter dette.

Meir informasjon og søknadskjema finn du på Agder fylkeskommune sin nettside: Tilskudd til Bedriftsintern opplæring - Agder fylkeskommune (agderfk.no)