Etter- og vidareutdanning refererer til opplæring eller utdanningsaktivitetar som tek sikte på å gi fagleg kompetanse eller kvalifikasjonar utover det som er oppnådd gjennom ei grunnutdanning. Dette kan vera alt frå korte kurs eller sertifiseringsprogram til mastergradsstudium.

Etter- og vidareutdanning er viktig for å halda oppe eller auka fagleg kompetanse, halda seg oppdatert på nye utviklingar innanfor eins fagfelt, og auka moglegheitene for karriereutvikling. Det kan også vera nødvendig for å oppfylla krava til å halda oppe ein profesjonell lisens eller sertifisering.

Det finst mange ulike tilbod innan etter- og vidareutdanning, både innanfor tradisjonelle fagområde som til dømes medisin, juss og teknologi, og innanfor nye felt som digital marknadsføring og berekraft. Mange utdanningsinstitusjonar tilbyr også nettbaserte utdanningsprogram som gir større fleksibilitet for studentar som ønskjer å balansera utdanning med jobb eller andre forpliktingar.

Du finn oversikt over tilboda her: https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/guide-til-fleksibel-og-distriktsvennlig-utdanning/