Representantskapet er øvste organ i Setesdal IPR. Kvar kommune har 5 representantar og tilsvarande tal vara. Funksjonstida følgjer valperioden. Representantskapet vel styre for å ivareta dagleg drift av verksemda. Det er normalt to årlege møte – med m.a. godkjenning av budsjett, årsmelding og rekneskap. Eigarmøtet blir og nytta til politikkutforming og drøfting av aktuelle  regionale og interkommunale  tema. 

For perioden 2024-2025 er ordførar i Evje og Hornnes, Morten Haraldstad, leiar av representantskapet. Ordførar i Bygland, Runar Granheim, er nestleiar. 

Sjå innsynsløsninga vår for: 

  • Møteplan for både styre og representantskap
  • Utvalsmedlemmar, deira rolle og kontaktinformasjon
  • Møteinnkallingar
  • Møteprotokollar