Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

UiA logo

Nytt desentralisert sjukepleiestudium

Likar du å jobbe med menneske med mange slags utfordringar og moglegheiter?

Og er busett i en av kommunane våre?

Sjukepleiarar trengs i framtida!

covid-4948866_640

Aktuell informasjon til næringslivet

Oppdatert 10. november med informasjon frå Innovasjon Noreg vdr investeringsmidler til reiseliv i distrikt. Det er utarbeidd mange krisepakkar for næringslivet i samband med koronautbrotet. Her har me samla nokre lenker til aktuell informasjon. Lista vil bli supplert.

riss illu

RISS-prosjektet

Hovudmålet med prosjektet er å utvikle eit sett med produktkonsept og historier som posisjonerer Setesdal som ei unik, bærekraftig reiselivsdestinasjon innanfor kulturarvturisme og opplevelsar

Grunderkurs hausten 2020

I samarbeid med Agder fylkeskommune arrangerer vi kvart år ymse kurs. Kursa er berekna på verksemder i oppstart, men også for dei som treng fagleg påfyll innan økonomi, sal, marknadsføring og juss o.l. 

 

Felespelar

Støtte til arrangementsutvikling

Setesdal interkommunalt politisk råd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling i Setesdal. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvikling, og er positive for fastbuande, besøkande og for lokalt næringsliv. Støtta gjeng til utvikling og nyskaping av nye eller etablerte arrangement, med fokus på berekraft. Retningsliner og søknadskjema finn du i lenkene.  

Tilskudd til bedriftsintern opplæring - Agder fylkeskommune

Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01.01.2020 er overført til fylkeskommunene. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet ifm. corona-utbruddet. Agder fylkeskommune forvalter ca. 4,5 millioner kr i BIO-midler for 2020.

Bedriftsintern opplæring (BIO) skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis bare tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav.

Søknadsfrist for 1. behandlingsrunde er onsdag 1. april 2020. Søker vil få svar i løpet av uke 14. Søknader innkommet etter 1. april vil bli behandlet i ny søknadsrunde etter påske.

Meir informasjon og søknadskjema finn du på Agder fylkeskommune sin nettside: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Skjermbilde nettsidemeny

Oppgradering av nettsida

Vi har i dag publisert ein oppgradert nettside. Alt innhald er ikkje klart, men i løpet av kort tid vil det meste vere på plass.

Nettside for prosjektet Tre i Setesdal

Ny nettside lansert

I samband med prosjektet "Tre i Setesdal" er det i dag publisert ei ny nettside. Her er trenæringa i Setesdal og Åseral presentert, ein kan melde seg på konferansen som blir arrangert 15. januar og ein finn generell informasjon om bruk av tre som byggjemateriale og om utdanningsmoglegheiter innan trebransjen - for å nemne noko.

Setesdal regionråd/Setesdal IPR


Ein periode fremover vil både nemninga Setesdal regionråd og Setesdal IPR (Setesdal interkommunalt politisk råd) bli nytta i logoer, brev og tekst. 

Joker Bygland

Miljøfyrtårnsertifisering

I samarbeid med stifitnga Miljøfyrtårn tilbyr vi støtte til verksemder som sertifiserast som Miljøfyrtårn.

Stein og skifer med fotograf

Støtte for verksemder som tek imot lærling

Setesdal IPR har ei eiga støtteordning for veksemder som tek imot lærlingar. Spesielt for små verksemder kan det vere utfordande å ta inn lærlingar. Samstundes er det vikig å sikre rekruttering og ein veg inn i arbeidslivet utanom skulebenken. Det er vikitg at me i Setesdal har tilbod til lærlingar, både i arbeidet for rekruttering til arbeidslivet men også i arbeidet for å rekruttere fleire tilflyttarar.

pengebilde

Regionalt næringsfond

Bur du i Bykle, Valle, Bygland, Åseral eller Evje og Hornnes og ynskjer å etablere din eigen arbeidsplass? Eller har du allereie etablert og driv verksemd her som du ynksjer å vidareutvikle? Regionalt næringsfond kan kanskje hjelpe deg litt på vegen.